Tuesday, January 13, 2009

Israelis Soldiers refuse to serve in Gaza - Who are we supporting?

Israelis Soldiers refuse to serve in Gaza - Israelis protest against the war in Gaza, Tel Aviv January 8th 2009.

הטלוויזיה החברתית מציגה:
סרבנות עזה 2009
הפגנת חיילי מילואים נגד המלחמה בעזה, ראיונות עם מפגינים המעידים כי יסרבו להתגייס למלחמה בעזה. ההפגנה התקיימה מול הקריה ב - 8/1/2009.